ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก และโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยายบาลของทางราชการ 12 พฤศจิกายน 2561
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 08 พฤศจิกายน 2561
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561 30 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 24 ตุลาคม 2561
ผลการประเมินการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661 24 ตุลาคม 2561

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ