ระเบียบสำนักงาน


ระเบียบสำนักงานจ.ส.ท.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2549 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการรับจำนำของสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2547 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2550 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2551 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบฯ พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 (31 พฤษภาคม 2553)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน (31 พฤษภาคม 2553)
ระเบียบฯ ค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2551 (31 พฤษภาคม 2553)
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบทรัพย์น ในวันจำหน่ายทรัพย์หลุด (31 พฤษภาคม 2553)