รูปผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

 

นายจรินทร์  จักกะพาก
ประธานกรรมการจ.ส.ท.

นายนรภัทร ปลอดทอง
รองประธานกรรมการ จ.ส.ท.

นายวิชัย บรรดาศักดิ์
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย