รูปผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

 

นายจรินทร์  จักกะพาก
ประธานกรรมการจ.ส.ท.

  -ว่าง-
รองประธานกรรมการ จ.ส.ท.

นายวิชัย บรรดาศักดิ์
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย