รูปผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

 

นายวัลลภ พริ้งพงษ์
ประธานกรรมการจ.ส.ท.

นายโชคชัย  เดชอมรธัญ
รองประธานกรรมการ จ.ส.ท.

นายวิชัย บรรดาศักดิ์
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

นายเลอสรร เทพช่วย                                                                                                                                                                                          

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจสท.                                                                                                                                                                                                                                         

 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 

 

นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ทนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน จ.ส.ท 
 

   
   
นายธนกฤต  รัตนพันธ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจการ
สถานธนานุบาล
 
 

นางอัญชลี  ตั้นเจริญ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรายงาน

 

นางวราภรณ์  จินดา
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

 

 

นางชุติมา  บุนนาค
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ
   

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
 

 

นายพีรพงศ์ ทองคำ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตรวจการ
สถานธนานุบาล

 

 

 

 

 

นางสาวทัศนีย์ ยอดสิงห์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรายงาน