หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ไฟล์การคำนวณ (29 ธันวาคม 2558)
ตัวอย่างการคำนวณตกเบิกค่าจ้างและเงินสมทบเงินสะสม (29 ธันวาคม 2558)
การปรับอัตราเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (28 ธันวาคม 2558)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกียวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่ (24 ธันวาคม 2558)
การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 ธันวาคม 2558)
แก้ไขข้อความในประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 (ข้อ4 วงเล็บ 3) (18 ธันวาคม 2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (17 ธันวาคม 2558)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (08 ธันวาคม 2558)
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานจ้างเหมาสถาบันการศึกษาดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 (08 ธันวาคม 2558)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (08 ธันวาคม 2558)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 พฤศจิกายน 2558)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (20 พฤศจิกายน 2558)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2558 (10 พฤศจิกายน 2558)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (06 พฤศจิกายน 2558)
ขั้นตอนการจัดส่งแบบสรุปเสนอขอขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 2/2558 (28 ตุลาคม 2558)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2558 (1ตุลาคม 2558) (28 ตุลาคม 2558)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27 ตุลาคม 2558)
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 (14 ตุลาคม 2558)
ให้หัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน (07 ตุลาคม 2558)
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (30 กันยายน 2558)