หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (29 ธันวาคม 2559)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2559 (1 ตุลาคม 2559) (23 ธันวาคม 2559)
กำหนดวันหยุดทำงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (23 ธันวาคม 2559)
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้อง (23 ธันวาคม 2559)
การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงา (09 ธันวาคม 2559)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (09 ธันวาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2559 (06 ธันวาคม 2559)
หนังสือขอรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชี และหนังสือขอสละสิทธิ์ (17 พฤศจิกายน 2559)
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา (07 พฤศจิกายน 2559)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2559 (04 พฤศจิกายน 2559)
การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01 พฤศจิกายน 2559)
แจ้งการโอนเงินให้แก่สมาชิกประจำเดือนตุลาคม และรายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือ (26 ตุลาคม 2559)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2559 (25 ตุลาคม 2559)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (13 ตุลาคม 2559)
การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงา (11 ตุลาคม 2559)
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแคนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 กันยายน 2559)
แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล (27 กันยายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและ (27 กันยายน 2559)
แก้ไขหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1934 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานบัญชี ครั้งที่ 2 (26 กันยายน 2559)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2559 (1 ตุลาคม 2559) (22 กันยายน 2559)