1716 1370 1250 1400 1412 1924 1867 1476 1679 1258 1574 1152 1320 1703 1939 1637 1799 1497 1718 1768 1453 1227 1598 1740 1614 1480 1413 1311 1816 1764 1084 1410 1407 1932 1803 1254 1391 1576 1185 1265 1313 1987 1378 1460 1311 1950 1624 1279 1266 1155 1911 1325 1892 1290 1216 1877 1301 1256 1160 1875 1941 1868 1184 1596 1358 1520 1161 1571 1745 1130 1417 1491 1870 1398 1464 1503 1097 1971 1518 1732 1317 1144 1095 1532 1577 1802 1670 1713 1039 1571 1384 1909 1444 1763 1445 1838 1746 1241 1698 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง (23 ธันวาคม 2563)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (22 ธันวาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 กำหนดวัน เวลา สถาน (21 ธันวาคม 2563)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (09 ธันวาคม 2563)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09 ธันวาคม 2563)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 ธันวาคม 2563)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (23 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (18 พฤศจิกายน 2563)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (06 พฤศจิกายน 2563)
รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค (05 พฤศจิกายน 2563)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (05 พฤศจิกายน 2563)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบ (22 ตุลาคม 2563)
รายงานฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563 (20 ตุลาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง (15 ตุลาคม 2563)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (07 ตุลาคม 2563)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (เป็นกรณีพิเศษ) (07 ตุลาคม 2563)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (29 กันยายน 2563)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิล (22 กันยายน 2563)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1ตุลาคม 2563) (18 กันยายน 2563)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 กันยายน 2563)