1526 1653 1758 1561 1435 1251 1350 1300 1954 1420 1954 1613 1681 1965 1334 1064 1750 1079 1680 1175 1382 1691 1256 1972 1296 1117 1676 1542 1592 1771 1567 1787 1552 1825 1507 1346 1426 1620 1028 1893 1985 1575 1741 1015 1623 1259 1622 1506 1913 1405 1330 1308 1790 1439 1520 1142 1342 1164 1834 1415 1966 1646 1721 1761 1483 1051 1919 1570 1288 1526 1342 1312 1386 1768 1656 1675 1858 1209 1473 1211 1136 1770 1623 1763 1349 1719 1957 1376 1508 1562 1327 1787 1558 1763 1967 1987 1237 1158 1095 สำนักงาน จ.ส.ท. หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล จ.ส.ท.

หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (23 พฤศจิกายน 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธน (23 พฤศจิกายน 2566)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 พฤศจิกายน 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (13 พฤศจิกายน 2566)
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ตุลาคม 2566)
รายงานฐานะการเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 (09 ตุลาคม 2566)
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 ตุลาคม 2566)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 ) (25 กันยายน 2566)
โอน (ย้าย) และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 กันยายน 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (08 กันยายน 2566)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (07 กันยายน 2566)
ผลการประเมินการตรวจมาตรฐานการปฎิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (01 กันยายน 2566)
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (16 สิงหาคม 2566)
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) (07 สิงหาคม 2566)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) (04 สิงหาคม 2566)
แจ้งเปลี่ยนแปลงพิธีเปิดการอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (03 สิงหาคม 2566)
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (27 กรกฎาคม 2566)
แจ้งผลการพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (24 กรกฎาคม 2566)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17 กรกฎาคม 2566)
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานบัญชี (13 กรกฎาคม 2566)