ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต 20 มกราคม 2558
การประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 20 มกราคม 2558
แบบแสดงความประสงค์ในการขอรับการบรรจุแต่งตั้งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 มกราคม 2558
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2557 15 มกราคม 2558
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06 มกราคม 2558

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ