ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว311 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และหนังสือสำนักงาน จ.ส. 16 สิงหาคม 2562
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562) 09 สิงหาคม 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06 สิงหาคม 2562
โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 02 สิงหาคม 2562
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กรกฎาคม 2562

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ