หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานบัญชี (14 กรกฎาคม 2560)
การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 กรกฎาคม 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (11 กรกฎาคม 2560)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 (1เมษายน 2560) (07 กรกฎาคม 2560)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (05 กรกฎาคม 2560)
โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2560 (29 มิถุนายน 2560)
หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (09 มิถุนายน 2560)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2560 (02 มิถุนายน 2560)
กำหนดและซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) (30 พฤษภาคม 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2560 (22 พฤษภาคม 2560)
ประชาสัมพันธ์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อนุพุทธมณฑล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (18 พฤษภาคม 2560)
ให้รองปรธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนาน (18 พฤษภาคม 2560)
ให้รองปรธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและแต่ (18 พฤษภาคม 2560)
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ 2560 (02 พฤษภาคม 2560)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีแทนตำแหน่งที่ว่าง (02 พฤษภาคม 2560)
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญวันทีระลึกการก่อตั้งสถานธนาุนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01 พฤษภาคม 2560)
กำหนดวันหยุดทำงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (24 เมษายน 2560)
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่พนักงานบัญชี (20 เมษายน 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 (05 เมษายน 2560)
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2560 (05 เมษายน 2560)