หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี (18 มกราคม 2561)
ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 มกราคม 2561)
การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (18 มกราคม 2561)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (11 มกราคม 2561)
ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลของกองทุน กสท. และ กมท. (11 มกราคม 2561)
รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (10 มกราคม 2561)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561) (10 มกราคม 2561)
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (08 มกราคม 2561)
เงินสวัสดิการหลังการพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนธันวาคม 2560 (05 มกราคม 2561)
หมายเลขโทรศัพท์สถานธนานุบาลขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น (ณ วันที่ 3 มกราคม 2561) (03 มกราคม 2561)
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 174/2560 (03 มกราคม 2561)