1447 1416 1336 1722 1944 1254 1330 1205 1573 1976 1380 1619 1823 1859 1040 1599 1647 1843 1719 1912 1591 1232 1616 1497 1497 1247 1514 1096 1819 1298 1566 1346 1913 1194 1753 1293 1271 1264 1964 1076 1232 1337 1189 1084 1389 1868 1279 1167 1402 1822 1468 1499 1641 1627 1524 1064 1026 1503 1837 1223 1970 1179 1304 1439 1708 1862 1376 1916 1123 1622 1245 1403 1089 1487 1494 1150 1801 1711 1677 1812 1410 1561 1034 1805 1017 1805 1113 1534 1115 1127 1731 1071 1608 1637 1932 1670 1121 1129 1707 สำนักงาน จ.ส.ท. ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

ระเบียบสำนักงาน


แบบฟอร์มผู้ที่ประสงค์จะไปเข้าร่วมพิธีในการรับมอบเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๗๙) (27 กรกฏาคม 2554)
การแต่งกายในวันประชุมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๗๐) (27 กรกฏาคม 2554)
โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๔๐) (27 กรกฏาคม 2554)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๓๓) (27 กรกฏาคม 2554)
แจ้งผลการขออนุมัติให้เทศบาลกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๒๕) (27 กรกฏาคม 2554)
ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๑๓) (27 กรกฏาคม 2554)
ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๘๒) (27 กรกฏาคม 2554)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๓๕) (27 กรกฏาคม 2554)
เงื่อนไขและข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ในวันที่ ๓๐ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๕๔ (27 กรกฏาคม 2554)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท๐๘๐๑.๕/ว๖๐๒) (27 กรกฏาคม 2554)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับภาค (มท ๐๘๐๑.๕/ว๓๗๓) (27 กรกฏาคม 2554)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับเขต (มท ๐๘๐๑.๕/ว๔๑๕) (27 กรกฏาคม 2554)
ระเบียบสำนักงานจ.ส.ท.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2549 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการรับจำนำของสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2547 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2550 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2551 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบฯ พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 (31 พฤษภาคม 2553)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน (31 พฤษภาคม 2553)
ระเบียบฯ ค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2551 (31 พฤษภาคม 2553)