ระเบียบสำนักงาน


แบบฟอร์มผู้ที่ประสงค์จะไปเข้าร่วมพิธีในการรับมอบเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๗๙) (27 กรกฎาคม 2554)
การแต่งกายในวันประชุมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๗๐) (27 กรกฎาคม 2554)
โครงการประชุมใหญ่ผู้บริหารและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๔๐) (27 กรกฎาคม 2554)
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๓๓) (27 กรกฎาคม 2554)
แจ้งผลการขออนุมัติให้เทศบาลกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๒๕) (27 กรกฎาคม 2554)
ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๗๑๓) (27 กรกฎาคม 2554)
ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๘๒) (27 กรกฎาคม 2554)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (มท ๐๘๐๑.๕/ว๖๓๕) (27 กรกฎาคม 2554)
เงื่อนไขและข้อแนะนำการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ในวันที่ ๓๐ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๕๔ (27 กรกฎาคม 2554)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท๐๘๐๑.๕/ว๖๐๒) (27 กรกฎาคม 2554)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับภาค (มท ๐๘๐๑.๕/ว๓๗๓) (27 กรกฎาคม 2554)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับเขต (มท ๐๘๐๑.๕/ว๔๑๕) (27 กรกฎาคม 2554)
ระเบียบสำนักงานจ.ส.ท.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2549 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.กรมการปกครอง ว่าด้วยการรับจำนำของสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2547 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2550 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2551 (23 มิถุนายน 2553)
ระเบียบฯ พนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 (31 พฤษภาคม 2553)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน (31 พฤษภาคม 2553)
ระเบียบฯ ค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2551 (31 พฤษภาคม 2553)