หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (22 มีนาคม 2566)
ประกาศสอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2565 (22 มีนาคม 2566)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (16 มีนาคม 2566)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) (10 มีนาคม 2566)
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 มีนาคม 2566)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนานุบาลมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต (07 มีนาคม 2566)
โอน (ย้าย) และแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต และโอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (13 กุมภาพันธ์ 2566)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (13 กุมภาพันธ์ 2566)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 กุมภาพันธ์ 2566)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (10 กุมภาพันธ์ 2566)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565) (09 กุมภาพันธ์ 2566)
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2565 (06 กุมภาพันธ์ 2566)
กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป้นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (23 มกราคม 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการประจำภาคและปร (18 มกราคม 2566)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (17 มกราคม 2566)
กำหนดวันทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 (27 ธันวาคม 2565)
โอน (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ (26 ธันวาคม 2565)
โอน (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (26 ธันวาคม 2565)
การปรับปรุงบัญชีเงินฝากเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล (09 ธันวาคม 2565)
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (08 ธันวาคม 2565)