หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (07 มิถุนายน 2565)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01 มิถุนายน 2565)
ขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล (28 เมษายน 2565)
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (25 เมษายน 2565)
โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (22 เมษายน 2565)
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2565 (22 เมษายน 2565)
รายงานฐานะการเงินของสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนตุลาคม 2564 -มีนาคม 2565 (19 เมษายน 2565)
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารอ้างอิง) (07 เมษายน 2565)
ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 มีนาคม 2565)
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของทางราชการฯ (29 มีนาคม 2565)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2565 (1 เมษายน 2565) (14 มีนาคม 2565)
ผลการดำเนินงานสถานธฯานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 มีนาคม 2565)
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 กุมภาพันธ์ 2565)
ยกเลิกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล (เฉพาะราย)และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี (25 กุมภาพันธ์ 2565)
แต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานบัญชีฯ และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีฯ (22 กุมภาพันธ์ 2565)
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกรณีมีการแอบอ้างชื่อสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (17 กุมภาพันธ์ 2565)
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ (17 กุมภาพันธ์ 2565)
การจ่ายเงินเลี้ยงชีพรายเดือนแก่สมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (17 กุมภาพันธ์ 2565)
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (10 กุมภาพันธ์ 2565)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฯ (10 กุมภาพันธ์ 2565)