หมวดหมู่การบริหารงานบุคคล


การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. โรงรับจำนำ (ฉบับที่.......) พ.ศ. ......... (09 เมษายน 2564)
การสมัครสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (09 เมษายน 2564)
รายงานฐานะการเงินของเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (09 เมษายน 2564)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 เมษายน 2564)
ประกาศสอบราคางานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ (07 เมษายน 2564)
การเลื่อนการจัำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลระดับเขต (02 เมษายน 2564)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02 เมษายน 2564)
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดราคากลางงานจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 (01 เมษายน 2564)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) (30 มีนาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 (18 มีนาคม 2564)
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 มีนาคม 2564)
แต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (16 มีนาคม 2564)
ผลการดำเนินงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 มีนาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้จัดการ (05 มีนาคม 2564)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการ (05 มีนาคม 2564)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) (05 มีนาคม 2564)
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 มีนาคม 2564)
การรายงานข้อมูลการใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (03 กุมภาพันธ์ 2564)
แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององ (01 กุมภาพันธ์ 2564)
ขอความร่วมมือสถานธนานุบาลขององค์กรปหกครองส่วนท้องถิ่นบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้จำนำและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 (01 กุมภาพันธ์ 2564)